21 Ιαν 2007

ΚΕΡΚΥΡΑ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1865

Τή 21 τρέχ.: Στρατιωτικοί καί χωροφύλακες εφεραν τάς 11 π.μ. εως 20 χωρικούς δεμένους, από τάς κώμας Καλατιόνες καί Βαρυπατάδες καί ο λαός ετρεχε τό κατόπιν τους καί τούς επηραν εις τήν πάλαι ποτέ 'Αστυνομίαν. Καί είναι εκείνοι οι ιδιοι χωρικοί, οιτινες τή 18 τρέχ. είχαν κάψει τήν οικίαν του πληρεξουσίου Γουλιελμη καί ύπηγεν εν σώμα στρατιωτών ινα τούς καθυποτάξη, καθώς καί τούς καθυπέταξε. Τή 18 τρέχ. εφεραν τινάς δεμένους εις τήν πόλιν ως τούς τράγους... 'Αλλά δέν φθάνει αυτό μόνον.
Τό ιδιον παράδειγμα εμιμήθησαν καί αλλαι κώμαι, ως οι 'Άγιοι Δέκα καί Σταυρός, μή δεχθέντες τόν κλητηρα βάνοντάς τον οι χωρικοί εις λιθοβολισμόν. Αυτός ήλθε εις τήν πλησιεστέραν κώμην, όπου ήτο δύναμις αρκετή καί διηγήθη τό γεγονός. 'Ακολούθως επέστρεψε εις τήν αυτήν κώμην μετά τινος ενωμοτάρχου της Χωροφυλακης, όστις εκραξε τούς προκρίτους, λέγοντάς τους “νά μου ευρητε καί νά μου φέρετε εδώ, εκείνους πού ελιθοβόλησαν τόν κλητηρα”. Αρχισαν νά σκοτίζονται καί τέλος διά της βίας τούς ηύραν καί τούς εφεραν, δένοντάς τους μέ σχοινίον εις τόν λαιμόν. 'Ιδόντες δέ οι χωρικοί αυτό, εμαζώχθησαν συνομιλουντες τί μέλλει γενέσθαι. Καί απεφάσισαν νά μείνουν εις τό έξης ησυχοι...

Δεν υπάρχουν σχόλια: